ข้อมูลบริษัท

โตโยต้ามุกดาหาร

วิสัยทัศน์ 
โตโยต้ามุกดาหาร เป็นบริษัทรถยนต์ที่ทุกคนคิดถึงเป็นแห่งแรกในจังหวัด ด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการที่เหนือความคาดหวัง
พันธกิจ
1. การให้บริการรถยนต์ที่ครบวงจร ด้วยมาตรฐานโตโยต้า และการบริการที่เหนือความคาดหวัง
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณภาพชีวิต และแนวคิดที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย
4. ส่งเสริม สนับสนุนสังคม และสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published.