ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์

  • โตโยต้ามุกดาหาร เป็นบริษัทรถยนต์ที่ทุกคนคิดถึงเป็นแห่งแรกในจังหวัด ด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริการที่เหนือความคาดหวัง

หลักการ

  1. การให้บริการรถยนต์ที่ครบวงจร ด้วยมาตรฐานโตโยต้าและการบริการที่เหนือความคาดหวังลูกค้า 
  2. พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณภาพชีวิต และแนวคิดที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

  3.  สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย

  4. ส่งเสริม สนับสนุนสังคม และสิ่งแวดล้อม

  5. ก้าวหน้าพัฒนา ขยายธุรกิจด้วยความมั่นคง และยั่งยืน

โตโยต้ามุกดาหาร  โทรศัพท์ :  042 629 666