ผลการประกวดวาดภาพระบายสี
" โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019 "

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชยพิเศษ

รางวัลชมเชยพิเศษ

รางวัลชมเชยพิเศษ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ.นัภัสรา อุญวงค์ 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ช.ทัชทิว แสนศรี 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลชมเชย
ด.ญ.ภัคทรานิษฐ์  พิสุทธิ์เสรีวงค์
ทีโอเอวิทยาฯ
รางวัลชมเชย
นายสิทธินันท์  ศรีระพันธ์
คำสร้อยพิทยาสรรค์

 

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชยพิเศษ
ด.ญ.ณัฐพร หมันสิงห์
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลชมเชยพิเศษ
นายอภิรักษ์  ปาวงค์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
รางวัลชมเชยพิเศษ
ด.ญ.จตุพร  โฉมเฉลา
คำป่าหลายสรรพวิทยา
 
รางวัลชนะเลิศ 
นายวัชระ แสนศรี 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
นายชวรินทร์  เอียมสำอางศ์  
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นางสาวคัตภัทร  สายจันทร์ 
โรงเรียนมุกดาหาร 
รางวัลชมเชย
นางสาววาสนา บันตะบอน 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

 

รางวัลชมเชย
นายปฏิพันธ์ หงส์เจื้อ
 โรงเรียนดอนตาลวิทยา

 

รางวัลชมเชย

 

รางวัลชมเชยพิเศษ
นางสาวทรรศน์มล เขียวเขิน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รางวัลชมเชยพิเศษ
นางสาวศศิธร  เข็มศิริ  
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

 

รางวัลชมเชยพิเศษ
นางสาวสิรินทรา  พรหมเสนา  
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

 

ผลงานรางวัลชนะเลิศ  นายวัชระ แสนศรี  โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ติดต่อ โตโยต้ามุกดาหาร